Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια 2021

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στα παρακάτω μαθήματα, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα αυτά. Σκοπός της είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Τα μαθήματα που διδάσκονται: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

Για την Α’ τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

Για την Β’ τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Για την Γ’ τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες

Κατεβάστε την Αίτηση δήλωσης μαθημάτων

Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου

 1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

 1. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

αγ) Ιστορία.

αδ) Μαθηματικά.

αε) Φυσική.

αστ) Βιολογία.

αζ) Αγγλικά.

και της Ομάδας Β΄

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.

ββ) Χημεία.

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

βδ) Θρησκευτικά.

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.

βζ) Οικιακή Οικονομία.

, διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.

γβ) Φυσική Αγωγή.

δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

4. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.».

«82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά 2021-2022

Ο 82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που
διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.), θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 – 12:00, και απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των Β ́ και Γ ́ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας,
καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
μέσω των σχολείων τους μέχρι και την 1η
Νοεμβρίου 2021.
Ο εν λόγω Διαγωνισμός διαρκεί 3 ώρες και απαρτίζεται από τέσσερα (4) θέματα πλήρους ανάπτυξης.

Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν
στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου 2022. Στη συνέχεια, οι
διακριθέντες/θείσες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 26
Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να επιλεγεί μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού η Εθνική ομάδα
που θα λάβει μέρος στην 39η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα ( Μάιος 2022), στην 26η Βαλκανική
Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2022) και στην 63η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα ( Ιούλιος
2022) και στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Κοριτσιών (Απρίλιος 2022).
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής
προϋποθέσεις:

 • η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
 • η προετοιμασία των μαθητών/τριών και η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει εκτός
  διδακτικού ωραρίου,
 • οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του.
 • δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των
  μαθητών/τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να
  προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών,
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την
  ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 • η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα με
  τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των
  συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών
 • Όσοι από τους μαθητές του σχολείου μας επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό να δηλώσουν συμμετοχή στον κ. Δουληγέρη μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25 – 10 – 21

Δείτε τα θέματα με τις λύσεις τους από το 2008 – 2016:

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Εκπαιδευτικοί ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑΕκπαιδευτικόςΜάθημαΏρες  
Α1 33
Βιολογία1
ΒΟΥΡΛΗΜαθηματικά4
ΓΙΑΝΝΑΑρχαία Γλώσσα2
ΓΙΑΝΝΑΑρχαία Μετάφραση2
ΓΙΑΝΝΑΛογοτεχνία2
ΓΙΑΝΝΑΝΓλώσσα3
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓεωγραφία1
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΓΕΡΕΝΤΕΣΤΕΧ-ΠΛ2
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΛ-ΟΙΚ2
ΜΑΝΩΛΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΟΥΛΗΓαλλικά2
ΟΥΛΗΙστορία2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική1
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
Α2 33
Βιολογία1
ΒΟΥΡΛΗΜαθηματικά4
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓεωγραφία1
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΑρχαία Γλώσσα2
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΓΕΡΕΝΤΕΣΤΕΧ-ΠΛ2
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΛ-ΟΙΚ2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΛογοτεχνία2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΝΓλώσσα3
ΜΑΝΩΛΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΟΥΛΗΓαλλικά2
ΟΥΛΗΙστορία2
ΠΑΛΛΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική1
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
Α3 33
ΒΙΟΛΟΓΙΑΒιολογία1
ΒΟΥΡΛΗΜαθηματικά4
ΓΙΑΝΝΑΑρχαία Γλώσσα2
ΓΙΑΝΝΑΑρχαία Μετάφραση2
ΓΙΑΝΝΑΛογοτεχνία2
ΓΙΑΝΝΑΝΓλώσσα3
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓεωγραφία1
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΓΕΡΕΝΤΕΣΤΕΧ-ΠΛ2
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΛ-ΟΙΚ2
ΜΑΝΩΛΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΙστορία2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική1
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥΓερμανικά2
Α4 33
Βιολογία1
ΒΟΥΡΛΗΜαθηματικά4
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓεωγραφία1
ΚΑΤΙΡΤΖΗΑρχαία Γλώσσα2
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΓΕΡΕΝΤΕΣΤΕΧ-ΠΛ2
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΛ-ΟΙΚ2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΛογοτεχνία2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΝΓλώσσα3
ΜΑΝΩΛΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑΙστορία2
ΠΑΛΛΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική1
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥΓερμανικά2
Β1 33
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
Θρησκευτικά2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓεωγραφία2
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΛογοτεχνία2
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΝΓλώσσα2
ΜΑΖΗΜαθηματικά4
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΙστορία2
ΠΑΛΛΗΑρχαία Γλώσσα2
ΠΑΛΛΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική2
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ,ΟΥΛΗΓαλλικά-Γερμανικά2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ,ΜΙΧΑΛΑΣΤΕΧ-ΠΛ2
Β2 33
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣΜαθηματικά4
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘρησκευτικά2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓεωγραφία2
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΛογοτεχνία2
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΝΓλώσσα2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΑρχαία Γλώσσα2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΑρχαία Μετάφραση2
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΙστορία2
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ,ΟΥΛΗΓαλλικά-Γερμανικά2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ,ΜΙΧΑΛΑΣΤΕΧ-ΠΛ2
Φυσική2
Β3 33
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣΜαθηματικά4
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘρησκευτικά2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓεωγραφία2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΑρχαία Γλώσσα2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΑρχαία Μετάφραση2
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΙστορία2
ΠΑΛΛΗΛογοτεχνία2
ΠΑΛΛΗΝΓλώσσα2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική2
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ,ΟΥΛΗΓαλλικά-Γερμανικά2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ,ΜΙΧΑΛΑΣΤΕΧ-ΠΛ2
ΤΡΙΑΝΤΗΓυμναστική2
Β4 33
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣΜαθηματικά4
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ,ΓΕΡΕΝΤΕΣΤΕΧ-ΠΛ2
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΠΑΛΛΗΑρχαία Γλώσσα2
ΠΑΛΛΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΑΛΛΗΛογοτεχνία2
ΠΑΛΛΗΝΓλώσσα2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΙστορία2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική2
ΡΟΥΤΟΥΛΑΓεωγραφία2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ,ΟΥΛΗΓαλλικά-Γερμανικά2
ΤΡΙΑΝΤΗΓυμναστική2
Γ1 34
Αγγλικά2
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΑρχαία Γλώσσα2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΙστορία2
ΜΑΖΗΜαθηματικά4
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΥΡΟΥΚοιν.Αγωγή3
ΠΕΤΡΙΤΣΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΛογοτεχνία2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΝΓλώσσα2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική2
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥΓερμανικά2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ,ΜΙΧΑΛΑΣΤΕΧ-ΠΛ2
Γ2 34
Αγγλικά2
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΑρχαία Γλώσσα2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΙστορία2
ΜΑΖΗΜαθηματικά4
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΥΡΟΥΚοιν.Αγωγή3
ΜΙΧΑΛΑΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣΤΕΧ-ΠΛ2
ΟΥΛΗΓαλλικά2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΛογοτεχνία2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΝΓλώσσα2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική2
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
Γ3 34
Αγγλικά2
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΑρχαία Γλώσσα2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΙστορία2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΛογοτεχνία2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΝΓλώσσα2
ΜΑΖΗΜαθηματικά4
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΥΡΟΥΚοιν.Αγωγή3
ΟΥΛΗΓαλλικά2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική2
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ,ΜΙΧΑΛΑΣΤΕΧ-ΠΛ2
Γ4 34
Βιολογία1
ΓΛΩΣΣΑΧημεία1
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΚαλλιτεχνικά1
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑγγλικά2
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΑρχαία Γλώσσα2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΙστορία2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΛογοτεχνία2
ΚΑΤΙΡΤΖΗΝΓλώσσα2
ΜΑΖΗΜαθηματικά4
ΜΑΝΩΛΗΜουσική1
ΜΑΥΡΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1
ΜΑΥΡΟΥΚοιν.Αγωγή3
ΟΥΛΗΓαλλικά2
ΠΕΤΡΙΤΣΗΑρχαία Μετάφραση2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΦυσική2
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣΓυμναστική2
ΣΠΥΡΑΤΟΣΘρησκευτικά2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ,ΜΙΧΑΛΑΣΤΕΧ-ΠΛ2