Ο Κανονισμός του σχολείου μας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία για την λειτουργία των δημόσιων Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Συγκεκριμένα ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου περιέχει ένα σύνολο κανόνων, που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται αρμονικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο της σχολικής μονάδας. Οι κανόνες αυτοί αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της   σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του  σύγχρονου  σχολείου.

Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα, την οποία δικαιούται να εκφράζει και να αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Οφείλει όμως να σέβεται και την προσωπικότητα των άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, να μην καταπατά τα δικαιώματα τους, να συνεργάζεται αρμονικά και να κατανοεί τις ανάγκες τους. Οφείλει επίσης να γνωρίζει και να αξιοποιεί τα δικαιώματά του και να συμβάλει στη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.

Ο σχολικός κανονισμός, λοιπόν, δεν έχει στατικό χαρακτήρα και τη μορφή ενός απλού καθηκοντολογίου, αλλά συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και την εποχή και ενσωματώνει όχι μόνο την οργανωτική άποψη της σχολικής πειθαρχίας αλλά και την παιδαγωγική. Η έμφαση δίνεται στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, περιέχει λογικές, γενικά αποδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά θα εναρμονίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου με τα ισχύοντα κάθε φορά υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας του covid-19, προκειμένου να διαφυλαχθεί το αγαθό της υγείας. Ως εκ τούτου ενδέχεται να μην εφαρμοστεί ή να τροποποιηθεί μέρος του κανονισμού. Οι αλλαγές που θα γίνονται θα κοινοποιούνται στη σχολική κοινότητα από την Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς.

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. Έναρξη διδακτικού έτους
Κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου) τελείται αγιασμός, διανέμονται τα βιβλία και δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και τη γενική λειτουργία του Σχολείου. Από την επόμενη ημέρα εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας
2. Διδακτικό ωράριο
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους στην ιστοσελίδα του Σχολείου.
3. Προσέλευση στο σχολείο
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο και παραμένουν στον προαύλειο χώρο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης και στην συνέχεια παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του. Εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας.
4. Παραμονή στο σχολείο
Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή.
Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα.
5. Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του.
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.
6. Απουσίες μαθητών
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.
7. Ενημέρωση γονέων
Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους. Η ενημέρωση τους γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:
• Ιστοσελίδας του Σχολείου.
• Ενημερωτικών σημειωμάτων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
• Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
• Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι γονείς/κηδεμόνες να γνωστοποιήσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο σχολείο και οπωσδήποτε αν δεν έχουν email να δημιουργήσουν.
• Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες.
Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
1. Φοίτηση
Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.
2. Σχολικοί χώροι
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές/τριες:
• Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.
• Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία, καρέκλες και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
• Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.
Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή. Ο Σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με το 15μελές θα αποφασίζει κατά περίπτωση για την δαπάνη αποκατάστασης της φθοράς.
3. Διάλειμμα
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού κλειδώσει την αίθουσα.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους χώρους της αυλής για τους οποίους υπάρχει δυσκολία επίβλεψης από τους εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι χώροι ορίζονται από την Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και στη συνέχεια γνωστοποιούνται στους μαθητές/τριες.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται ως χώρος παραμονής οι προθάλαμοι του ισογείου καθώς και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Οι μαθητές/τριες ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους μπάλες και γενικά οποιοδήποτε αθλητικό υλικό για να παίζουν στα διαλείμματα.
Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας.
Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια αναψυκτικών, καφέ και φαγητού από εταιρείες διανομής.
Το διάλειμμα είναι χρόνος ξεκούρασης, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/τριες αλληλοεπιδρούν, και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.

4. Εμφάνιση
Το ντύσιμο και γενικά η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος (μαθήματα, σχολικές εκδηλώσεις, εκδρομές) πρέπει να είναι απλή, ευπρεπής ανεπιτήδευτη και οπωσδήποτε σύμφωνη με την μαθητική ιδιότητα. Η εμφάνιση των μαθητών/τριών είναι φροντίδα των γονέων τους, αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής παρουσίας τους στο σχολείο και λόγοι παιδαγωγικοί επιβάλλουν τον έλεγχό της.

5. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
α) Η Διευθύντρια
• Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/τριών.
• Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών/τριών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για την τήρηση της πειθαρχίας.
• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, την λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς
β) Οι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση −διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:
• Μεριμνούν για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών εντός του σχολείου καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
• Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές/τριες αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.
• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών/τριών.
• Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
• Διδάσκουν τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών.
• Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών/τριών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές/τριες.
• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/τριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και την συμπεριφορά των μαθητών/τριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
• Ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
• Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
• Συνεργάζονται με την Διεύθυνση, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/τριών.
• Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο.
• Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
γ) Οι μαθητές/μαθήτριες
Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα.
Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής όπως για παράδειγμα ο απρεπής αστεϊσμός.
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να:
• Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
• Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
• Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
• Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.
• Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
3. Απευθύνονται στην Διεύθυνση.
• Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών για μάθηση.
• Απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
• Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
• Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.
6. Άλλα θέματα
Επισημαίνεται ότι:
• Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται.
• To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών/τριών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση παιδαγωγικών μέτρων.
• Το αθλητικό υλικό του Σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντοτε με την άδεια και την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
• Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται για λόγους ασφάλειας.
• Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές/τριες φέρουν τυχόν μαζί τους.

Γ. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Οι Μαθητικές Κοινότητες (Πενταμελή και Δεκαπενταμελή Συμβούλια) σε κάθε σχολείο στοχεύουν στη εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους. Οι μαθητικές κοινότητες λειτουργούν συνεργατικά και βοηθούν στον εντοπισμό προβλημάτων, στην επίλυσή τους καθώς και στην οργάνωση δράσεων εντός του σχολείου.
Η εκλογή των εκπροσώπων των μαθητών γίνεται κατά την έναρξη του σχολικού έτους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας
Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και την Διεύθυνση της σχολικής μονάδας στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν.

2. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Διεύθυνση, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

3. Σχολικό Συμβούλιο
Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους.
Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Spread the love